Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

Vår historia

Alla elever är allas!

1993-1995

Botkyrka Friskola grundades 1993 av Tonny Johansson och Per Svangren. De arbetade båda under senare delen av 1980-talet på den kommunala grundskolan Kvarnhagsskolan. Skolans annex Kyrkskolan var i början av 1990-talet nedläggningshotad och Tonny och Per ansökte därmed hos Skolverket om att få bedriva verksamheten vidare som en friskola.

Botkyrka Friskola godkändes hos Skolverket 22 mars 1993.

Botkyrka Friskola startade sin verksamhet i augusti 1993 som en 1-6 skola med 120 elever och 12 personal. Huvudman för skolan under de första två verksamhetsåren var Botkyrka Friskola Ekonomiska Förening. Åren kan sammanfattas med ”nybyggaranda” där det svårligen gick att skilja vilka som var personal, föräldrar eller släktingar som ville hjälpa till med skolstarten.

1995-1998

Den andra perioden präglades framförallt av flertalet pedagogiska förändringar, vilka framförallt strävade mot att anpassa arbetssättet även till äldre elever.

I samband med verksamhetens tredje år övergick huvudmannaskapet till JS Pedagogik AB (idag JPK Education AB) med Tonny och Per som delägare med 50 % vardera.

År 1995 till och med 1998 förhyrde Botkyrka Friskola även lokaler i Hallunda centrum (i den f.d. kommunala Hallundaskolan) i vilka skolan bedrev undervisning för elever i skolåren 6-9.

1997 var första året som skolan hade en fullt utbyggd F-9 skola, och året därpå förvärvades Hammerstagården (via JS House AB).

1998-2001

Tredje perioden i skolans historia utmärktes av organisatoriska förändringar. Verksamheten var förlagd till tre lokaler Kyrkskolan (1-3), Hammerstagården (4-5) samt
Hallundaskolan (6-9). Därtill hyrde skolan idrottslokaler i både Sätra och Olligång.

Samtidigt hade läroplanen Lpo-94 och dess betygssystem börjat gälla i full skala. De nya styrdokumenten innebar retrospektivt sett att hela det gamla ”relativa” skoltänkandet och den centrala styrningen försvann. Därtill präglades skolsverige i allmänhet och Storstockholm i synnerhet av en rörlig lärarkår. Rörligheten innebar att större delen av den ursprungliga lärarstaben lämnade Botkyrka Friskola och att flertalet nya anställningar gjordes.

Perioden avslutades med att sexorna flyttade från Hammerstagården till Kyrkskolan. Isamband med flytten ändrades också enheterna namn till enhet F5 (fd Hammerstagården) och enhet 69 (fd Kyrkskolan).

2001 – 2004

I början av millenniet kompletterades skolans lokaler med paviljongen (tillhörande enhet69) och JS-hallen (idrottshall). Fritidshemmet utvecklades till att bli en egen verksamhet. Klasserna blev tvåparallelliga och elevantalet minskades därmed till runt 20 elever per klass.

Personalrekryteringen koncentrerades på att finna ”par i pedagoger” som sett till examina kompletterade varande och kunde arbeta tillsammans med två parallella klasser.

Rekryteringen tillsammans med en svängande arbetsmarknad för lärarkåren i ¾ landet gjorde att lärarstaben på Botkyrka Friskola stabiliserades och kompletterades med en i högre grad behöriga pedagoger.

2004 – 2008

Innevarande och senaste epoken i Botkyrka Friskolas historia har varit en tid då större teoretiska förändringar (i form av enhetliga och mer precisa lokala arbetsplaner och måldokument) har genomförts. Fokus har också varit på att utveckla e-learning samt att i högre grad utnyttja intranätverk (Schoolsoft) som plattform för kommunikation och dokumentation. Läsåret 2008 – 2009 har Botkyrka Friskola 400 elever och 33 pedagoger anställda.

2009-2018

En stabil period I skolans historia, då vi har i stort sett 400 elever hela tiden. Det vi byggt upp har nu satt sig. Vi har lokaler för all vår verksamhet. Vi har fungerande kringaktiviteter, med allt vi behöver till skolan. Det som står högst på vår önskelista är en egen idrottshall, närmare skolbyggnaderna.

Under perioden firar skolan 20 år.Vi bjuder in alla gamla elever, artister och fd skolministern Beatrice Ask kom för att delta i festligheterna.

2012 väljer Tonny att sluta och istället ägna sig åt sina egna barn.
Jenny Lundberg och Kajsa Nordenhäll, lärare på skolan, tar över Tonnys ägarbit och vi byter namn till JPK Education AB.

2018 anställer vi för första gången en rektor utifrån. Därmed startar ännu en ny spännande epok i skolans historia.

Botkyrka Friskolas rektorer

1993-1997 Per Svangren
1996-1997 Tonny Johansson
1997-2000 Monika Fröberg
2000-2010 Lotta Svangren
2010-2017 Berit Wikman
2017-2018 Per Svangren
2018-2019 Marie Mulvad Fransson
2020 – Nuvarande rektor Kajsa Nordenhäll

”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.”– Abraham Lincoln